Kto sme

Organizačný výbor konferencie: http://map-atf-2019.acoustics.sk/commitee

Adresa našej webovej stránky je: http://map-atf-2019.acoustics.sk

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Vyplnením Kontaktného formulára ako aj PRIHLÁŠKY na medzinárodnú konferenciu „ACOUSTICS 2019 High Tatras. A joint event of MAP and ATF 2019“ dávate súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu formulára a prihlášky za účelom plnenia povinností a úloh vyplývajúcich z organizácie akcie:

  • Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt za účelom komunikácie so mnou a korektnej registrácie ma ako účastníka konferencie.
  • Súhlasím s vyhotovením obrazového alebo audiovizuálneho záznamu počas doby trvania konferencie za účelom informovania verejnosti v tlačených alebo elektronických médiách v rámci propagácie konferencie.
  • Súhlas udeľujem na dobu min. 5 rokov a údaje budú uchovávané v zmysle Registratúrneho poriadku Technickej univerzity vo Zvolene, Slovensko.


Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady /EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známom ako GDPR.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete aj v budúcnosti kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu (map-atf-2019 [at] acoustics.sk) s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, že si neželáte, aby Organizačný výbor konferencie spracúval Vaše osobné.