Kto sme

Organizačný výbor konferencie: http://map-atf-2019.acoustics.sk/commitee

Adresa našej webovej stránky je: http://map-atf-2019.acoustics.sk

Aké osobné údaje získavame a prečo ich zbierame

Vyplnením Kontaktného formulára ako aj PRIHLÁŠKY na medzinárodnú konferenciu „ACOUSTICS 2019 High Tatras. A joint event of MAP and ATF 2019“ dávate súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu formulára a prihlášky za účelom plnenia povinností a úloh vyplývajúcich z organizácie akcie:

  • Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónny kontakt, e-mailový kontakt za účelom komunikácie so mnou a korektnej registrácie ma ako účastníka konferencie.
  • Súhlasím s vyhotovením obrazového alebo audiovizuálneho záznamu počas doby trvania konferencie za účelom informovania verejnosti v tlačených alebo elektronických médiách v rámci propagácie konferencie.
  • Súhlas udeľujem na dobu min. 5 rokov a údaje budú uchovávané v zmysle Registratúrneho poriadku Technickej univerzity vo Zvolene, Slovensko.


Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Práva dotknutej osoby pri spracúvaní osobných údajov sú upravené v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady /EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), známom ako GDPR.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti t.j. súhlas môžete aj v budúcnosti kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu zaslaného na e-mailovú adresu (map-atf-2019 [at] acoustics.sk) s uvedením Vašich osobných údajov minimálne v rozsahu meno a priezvisko, že si neželáte, aby Organizačný výbor konferencie spracúval Vaše osobné.

Consent to the processing of personal data in accordance with the GDPR Regulation

Participant agree to give an explicit and a voluntary consent to the processing of my personal data by the Conference Organizing Committee (name, surname, e-mail, telephone, billing information – institution, street, number, city, postcode, state, ID, VAT ID, IBAN, SWIFT). These data will be used exclusively for the organization of the ACOUSTICS 2019 High Tatras conference. This approval is granted by the participant for the duration of the ACOUSTICS 2019 High Tatras conference and for a period of min. 5 years after the end of this event. This consent has the option of withdrawing a participant at any time. Information about the protection of personal data will be a participant or authorized person provided in writing at his request. The rights of the participant are set out in Articles 15-21 of EU Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council.